Image

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

Η Universal Εκπαίδευση Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού».

Το έργο απευθύνεται σε ανέργους νέους έως 29 ετών και αποσκοπεί στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσα από μια σειρά από δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης. Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν, θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες ή υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της RIS3 (με έμφαση στον κλάδο του τουρισμού), καθώς οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες, τις οποίες υποχρεωτικά οφείλει να ολοκληρώσει ο κάθε συμμετέχοντας για να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα:

1

Συμβουλευτική

3 ατομικές συνεδρίες
2

Κατάρτιση

120 ώρες θεωρίας και 420 ώρες πρακτικής
3

Πιστοποίηση

Παρέχεται δωρεάν και 1 επανεξέταση

Ο Τίτλος του Προγράμματος Κατάρτισης είναι «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media».

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 540 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.700,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

i. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
ii. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
iii. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη (δηλαδή κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής) να είναι έως και 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος,
iv. να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ και να έχουν συντάξει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους,
v. να είναι πτυχιούχοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Φόρμα Ενημέρωσης / Συμμετοχής

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να σας ενημερώσει.
Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, επιλέξτε "Επιθυμώ να συμμετέχω" παρακάτω, και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επωνυμό σας
Συμπληρώστε το κινητό σας
Συμπληρώστε το e-mail σας
Επιλέξτε παράρτημα

1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους
1. Προσωπικά Στοιχεία
Συμπληρώστε το όνομά σας

Συμπληρώστε το επωνυμό σας

Δεν έχετε συμπληρώσει το Πατρώνυμο

Δεν έχετε συμπληρώσει το Μητρώνυμο


Επιλέξτε την ημ/νία γέννησής σας

Δεν έχετε επιλέξει Φύλο

Δεν έχετε συμπληρώσει τον αριθμό

Invalid Input

Δεν έχετε συμπληρώσει τη διεύθυνση e-mail

Δεν έχετε συμπληρώσει τον Α.Μ.Κ.Α.

Δεν έχετε συμπληρώσει το Α.Φ.Μ.

Δεν έχετε συμπληρώσει τη Δ.Ο.Υ.

Δεν έχετε συμπληρώσει τα Α.Δ.Τ. / Α.Δ.

Παρακαλούμε καταχωρήστε τον IBAN σας.

(στον οποίο θα είστε Κύριος Δικαιούχος)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον Αριθμός Κάρτας ανεργίας σας

όπως αναγράφεται στη βεβαίωση ανεργίας

Invalid Input

Αρ. Μ. ΙΚΑ, κτλ

2. Στοιχεία διεύθυνσης
Δεν έχετε συμπληρώσει τη Διεύθυνση

Invalid Input

Δεν έχετε συμπληρώσει την Πόλη

Ο Τ.Κ. απαιτείται

Δεν έχετε επιλέξει Περιφέρεια

Δεν έχετε επιλέξει Περιφερειακή Ενότητα

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο
Δεν έχετε επιλέξει επίπεδο εκπαίδευσης

Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας

4. Εξοπλισμός
Επιλέξτε

5. Δικαιολογητικά
Invalid Input

Δεν έχετε επισυναπτόμενα

Μπορείτε να επισυνάψετε παραπάνω από 1 αρχεία.

6. Αποδοχή όρων:

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
2. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχθεί τους όρους

Image
Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

210 9769562

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272

2310 554202

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.